Strategic_Plan_OAG

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना (२०७५/०७६) ।


दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक कार्य योजना २०७४/७५ ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रथम पञ्चवर्षीय रणनितिक योजना