Research Report

१. लिखित जवाफ एवं प्रभावकारी प्रतिरक्षा प्रतिवेदन । Views: 1798

२. अभियोजन परिक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन । Views: 1798

३. विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ सम्बन्धी कसूरहरुको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७४ । 

४. अर्धन्यायिक निकायहरुसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन २०७० । 

५. ठगी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ । 

६. सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा निरन्तर सुनुवार्इको व्यवस्था र सरकारी वकीलको भूमिका । 

७. आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई अपराध घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ । 

८. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक प्रोफाईलको साराशं प्रतिवेदन । 

९. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नेपालमा पेश गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार एवं श्रोत र साधन अध्ययन प्रारम्भिक सुझाव । 

१०. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक प्रोफाईल । 

११. सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ । 

१२. लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन २०७१ । 

१३. बैकिङ कसूर सम्बन्धी कानूनको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ । 

१४. सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कानुनकको प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन । 

१५. सरकारवादी मुद्दा नचल्ने सम्वन्धी निर्णयहरुको अनुसन्धानमूलक अध्ययन । 

१६. विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कसूरहरुको अवस्था अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन ।