१. हिरासत तथा कारागर अनुगमन प्रतिवेदन, २०७४ ।

डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस् ।

२. सरकारी वकील कार्यालय अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन, २०७४ ।

डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस् ।

३. हिरासत तथा कारागर अनुगमन प्रतिवेदन, २०७४/०७५ ।

डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस् ।

४. हिरासत तथा कारागर अनुगमन प्रतिवेदन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस् ।