Annual Report

१. महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०६७।०६८

२. महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०६९।०७

३. महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७०।०७१

४. महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७१।०७२

५. महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७२।०७३

६. महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७३।०७४

७. महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७४।०७५