कार्यक्रम प्रतिवेदन


१. नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको एकिकृत प्रतिवेदन ।


२. नेपालका सरकारी वकीलहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको एकिकृत प्रतिवेदन ।


३. सरकारी वकीलको विषयगत विशिष्टीकरणका लागि आधार तयार गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन ।


४. महिला तथा बालबालिकाको न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला २०७५ को प्रतिवेदन र कार्यपत्रहरु ।