paripatra_nirdeshan

परिपत्र तथा निर्देशनहरू


१३. पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा बैंक खाता मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा ।


१२. पुनरावेदन सम्वन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७५।०४।२१ को परिपत्र ।


११. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई निरन्तर सुनुवाई सम्बन्धमा मिति २०७३/१२/२८ को परिपत्र सम्बन्धमा ।


१०. महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट २०७३ असोज ४ गते जारी गर्नुभएको निर्देशन


९. नायव महान्यायाधिवक्ताबाट निर्देशन जारी भएको २०७३ असार १५ को पत्र


८. महान्यायाधिवक्ताबाट मातहत कार्यालयलार्इ जारी भएको निर्देशन सम्बन्धी २०७३ असार १२ को पत्र


७. वन्दी थुनुवाबारे जानकारी दिने सम्बन्धी २०७३ जेठ १७ को परिपत्र


६. महान्यायाधिवक्ताको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी पुनरावेदन र विशेष सरकारी वकील कार्यालयलार्इ परिपत्र २०७३ बैशाख ३१


५. अर्ध न्यायिक निकायबाट भएको फैसला आदेश उपर निवेदन तथा पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुलार्इ परिपत्र २०७३ बैशाख २७


४. महान्याधिवक्ताको कार्यालयको कार्यालय ब्यवस्थापन सम्बन्धी मातहत कार्यालयलार्इ २०७२ फागुन २१ को परिपत्र


३. महान्याधिवक्ताको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयलार्इ परिपत्र २०७२ फागुन १


२. महान्यायाधिवक्ताको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी मिति २०७२ असोज ३ को निर्णय


१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०४७ देखि २०७२ जेठ सम्मको परिपत्रको संग्रह