१. न्याय परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


२. न्याय परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


३. न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


४. सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


५. २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


६. २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


७. २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी फ़ौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


८. २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


९. २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …