अतिरिक्त काम गरे बापतको भत्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशिका, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


कार्यालय निरीक्षण तथ अभियोजन परिक्षण निर्देशिका, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


कारागार तथा हिरासत अनुगमन निर्देशिका ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


सरकारी वकील आचारसंहिता पीडित साक्षी सहायता निर्देशिका र सरकारी वकील निर्देशिका २०७३ असार ८ गते जारी भएको पत्र

डाउनलोड गर्नुहोस …


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यसञ्चालन तथा कार्यविवरण निर्देशिका २०७३

डाउनलोड गर्नुहोस …


महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकीलहरुलार्इ जारी गरिएको निर्देशन २०७३
डाउनलोड गर्नुहोस …

अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिका २०७३

डाउनलोड गर्नुहोस …


परिमार्जित-कार्यसम्पादनमा-आधारित-प्रोत्साहन-भत्ता-लागु-गर्ने-सम्बन्धी-निर्देशिका-२०७२

डाउनलोड गर्नुहोस …


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएको सरकारी वकील कार्यालयहरुको अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन (माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट जारी निर्देशन र उजुरी/गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका समेत), २०७४।

डाउनलोड गर्नुहोस …


कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …