पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा बैंक खाता मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ।

पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा बैंक खाता मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा ।

पुनरावेदन सम्वन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७५।०४।२१ को परिपत्र ।

पुनरावेदन सम्वन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७५।०४।२१ को परिपत्र ।