उपत्यका भित्रका उपसचिव कर्मचारीहरुका लागि सूचना प्रविधि सम्वन्धि तीन दिवसीय अभिमुखिकरण तालिम असार १ देखि असार ३ सम्म ।

उपत्यका भित्रका उपसचिव कर्मचारीहरुका लागि सूचना प्रविधि सम्वन्धि तीन दिवसीय अभिमुखिकरण तालिम असार १ देखि असार ३ सम्म ।

रा.प.तृ. श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागी सूचना प्रविधि सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम २०७५।०२।२५ देखि २०७५।०२।२६ सम्म ।

रा.प.तृ. श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागी सूचना प्रविधि सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम २०७५।०२।२५ देखि २०७५।०२।२६ सम्म ।

मिति २०७५/०२/०९ गते अर्थ मन्त्रालयको निर्णयानुसार बजेट रकमान्तर गर्ने सम्बन्धमा ।

मिति २०७५/०२/०९ गते अर्थ मन्त्रालयको निर्णयानुसार बजेट रकमान्तर गर्ने सम्बन्धमा ।