हेलो साक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

१. सरकार वादी मुद्दाका पीडित एवम् साक्षीहरुलाई न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न गराई न्याय सम्पादन कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हेलो साक्षी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

२. अपराधको अनुसन्धानको प्रक्रियादेखि नै जाहेरवाला, साक्षी र पीडितको सम्पर्क नम्वर अध्यावधिक गर्ने कार्य गर्न सबै अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई अनुरोध छ । सो विषयमा सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुले आफ्नो क्षेत्रका अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई हेलो साक्षी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्नका लागि अनुरोध छ ।

३. अपराध पीडित र साक्षी सहायता निर्देशिकाले निर्धारण गरेका ढाँचामा पीडित र साक्षीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्न सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई अनुरोध छ ।

४. वकपत्रको सूचना आएपछि सरकारी वकील कार्यालयको तोकिएको कर्मचारीले सम्वन्धित साक्षीलाई फोन गरी बकपत्र गर्न आउन पूर्वसूचना गर्ने र वकपत्रको अघिल्लो दिन समेत बकपत्र गर्न आउनु पर्ने कुरा स्मरण गराउने व्यवस्था गर्नु होला ।

५. अपराधको सूचना दिने प्रतिवदेक र बरामदी तथा खानतलासी मुचुल्कामा संलग्न रहेका प्रहरी कर्मचारी लगायतका सरकारी कर्मचारीहरुलाई साक्षीको रुपमा बकपत्र गर्न अनिवार्य रुपमा आउने व्यवस्था गर्ने सम्वन्धमा माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको अध्यक्षतामा बसेको समन्वय समितिमा समेत छलफल भई सबै क्षेत्रबाट बकपत्रको प्रबन्ध गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ । सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुले उक्त बमोजिम सरकारी कर्मचारीहरु बकपत्रका लागि उपस्थित हुने प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध प्रहरी कार्यालय समेतका निकायहरुसँग समन्वय गर्नु होला ।

६. फौजदारी मुद्दामा साक्षीको महत्व र भूमिका एवम् त्यसले पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा जनस्तरमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमको माध्यमबाट आवश्यक सूचना तथा जानकारी प्रबाह गरी सहयोग लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न क्रियाशील हुन सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई अनुरोध छ ।

७. प्रस्तुत सूचना प्राप्त भएपछि आफूले गरेका कामको विवरण इमेल मार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी गराई सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध छ ।

सम्पर्क गर्ने ईमेल ठेगानाः

श्यामकुमार भट्टराई
सहन्यायाधिवक्ता
योजना, अनुगमन तथा अनुसन्धान महाशाखा
महान्यायाधिवक्ताकोे कार्यालय, काठमाडौ
ईमेल ठेगानाः sk77bhattarai@yahoo.com, shyambhattarai@ag.gov.np, info@ag.gov.np, bimalagautam@ag.gov.np

Views: 807