मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी नियमावली २०७५ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ र उच्च अदालत (पहिलो संसोधन) नियमावली २०७५ ।

मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी नियमावली २०७५ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ र उच्च अदालत (पहिलो संसोधन) नियमावली २०७५