बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको दोस्रो संशोधन विधेयक २०७५ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको दोस्रो संशोधन विधेयक २०७५ को मस्यादौ संलग्न छ । सो मस्यौदामा गरिनुपर्ने संशोधन सुधारका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति, संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीबाट २०७५ साल भाद्र मसान्तसम्म सुझाव आव्हान गरिएको छ । सुझाव यस कार्यालयको ईमेल ठेगानाः info@ag.gov.np मा सुझाव दिन सकिने छ । साथै लिखित रुपमा यस कार्यालयको निम्न ठेगानामा पनि पठाउन सकिने छ ।

ठेगानाः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
फोन नं: ०१४२००८००

संलग्न कागजात
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको दोस्रो संशोधन विधेयक २०७५ को मस्यादौ ।
Views: 133