महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको E-Attorney कार्यक्रम सम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यशाला २०७५।०३।२२ देखि २०७५।०३।२३ सम्म ।

व्यवस्थापन तथा सहभागीहरुको नामावली।