रा.प.तृ. श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागी सूचना प्रविधि सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम २०७५।०२।२५ देखि २०७५।०२।२६ सम्म ।

रा.प.तृ. श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागी सूचना प्रविधि सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम २०७५।०२।२५ देखि २०७५।०२।२६ सम्म ।