विषयगत विशिष्टीकरणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न तयार गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

सरकारी वकीलको विषयगत विशिष्टीकरणका लागि आधार तयार गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन ।
Views: 1253