बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/१९ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।


२. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७४/१२/०२ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।


३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७५/१२/०५ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्युतिय उपकरण, निगरानी प्रणाली र सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना ।